Ponuka služieb

Ambulancia klinickej psychológie

Klinicko-psychologická diagnostika

 

 • Vyšetrenie úrovne intelektových schopností, psychických funkcií a špecifických schopností.
 • Vyšetrenie štruktúry osobnosti , úrovne obranných mechanizmov, emočnej inteligencie.
 • Diferenciálna diagnostika.
 • Diagnostikovanie porúch osobnosti.
 • Diagnostika žiadateľov o invaliditu
 • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane
 • Vyšetrenie profesijných charakteristík osobnosti (pracovné zameranie, pracovné správanie, sociálne kompetencie, psychická konštitúcia) a vyšetrenie miery pracovnej motivácie a záujmov.

Psychoterapia a poradenstvo dospelých

 

V individuálnej psychoterapii ponúkame vzťahový dialóg, ktorý umožní klientovi skúmať a spoznávať jeho individuálny vnútorný svet, prežívať a nanovo transformovať vlastné zraňujúce a škodlivé skúsenosti v bezpečnom prostredí. Pomáhame jednotlivcovi prebudovať predstavu o sebe a optimalizovať jeho psychickú adaptáciu. Spôsob práce umožňuje klientovi zmenu, ktorá vedie ku korekcii jeho emócií, správania a myslenia. Súčasne podporujeme osvojenie si účinnejších spôsobov a stratégií zvládania somatických ťažkostí, vzťahových a osobných problémov.

 • Priebeh: intervencia s klientom prebieha  v dĺžke 50 minút. Optimálna frekvencia je jeden x za štrnásť dní. Klient môže z verejného zdravotníctva absolvovať 25 intervencií.
 • Dĺžka: optimálne je absolvovať minimálne sedem stretnutí, pričom na prvom stretnutí sa formuluje  kontrakt terapie. Siedme stretnutie je rekapitulačné, jeho cieľom je zhodnotiť efektivitu procesu a ďalšiu spoluprácu. Psychoterapia nepredstavuje jednorazovú záležitosť, prvé zmeny sa dosahujú postupne.
 • Etický kódex: jednou z hlavných povinností v procese psychoterapie je rešpektovanie dôvernosti informácií získaných od klienta v priebehu stretnutí a zodpovednosť za bezpečný priebeh spolupráce.

Psychoterapia detí a dospievajúcich

 

Pri individuálnej psychoterapeutickej intervencií detí a dospievajúcich využívame špeciálne formy, metódy a prostriedky. S malými deťmi pracujeme primárne formou hrovej terapie, sandplay terapie, arteterapie, biblioterapie, či kreatívnych  techník. Sú pre dieťa prirodzeným prostriedkom k vyjadreniu ich vnútorného prežívania ako radostí, tak i ťažkostí. Pi práci s dospievajúcimi  využívame mnohé zo zmienených techník – príbehy, pieskovú terapiu či repovú terapiu. Interakcia smeruje k vzájomnému dialógu. V oboch prípadoch najmä počúvame „príbeh dieťaťa a mladistvého“.

 

Na prvé stretnutie prichádza rodič sám. Zaujíma nás vývin dieťaťa, či dospievajúceho podoba jeho ťažkostí a reakcií na situáciu, v ktorej sa ocitlo. Súčasťou zdieľania je rozhovor o vzájomných vzťahoch v rodine o atmosfére spolužitia. Celková dĺžka intervencie je podmienená charakterom ťažkostí.  Po štyroch, respektíve piatich intervenciách realizujeme konzultáciu s rodičom/rodičmi  s cieľom vymeniť si kľúčové informácie a odporučiť podnety a techniky práce a vedenia dieťaťa v súvislosti s jeho ťažkosťami.

Supervízia

 

V supervízii ako forme poradenstva umožňujeme jednotlivcom, tímom alebo skupinám analyzovať vlastnú profesionálnu prácu. Rozvíjame odborné kompetencie supervidovaných, podporujeme ich úsudok a kompetencie najmä vo vzťahu k ich profesionálnej role. Supervidovaným ponúkame možnosť zaoberať sa konkrétnymi otázkami bežného ako aj náročného pracovného dňa. V procese supervízie ich podporujeme k vytvoreniu odstupu, ujasneniu si očakávaní, k spoznaniu silných a slabých stránok v dôsledku čoho facilitujeme ich profesionálny výkon v pracovnej role, ktorú vykonávajú.

 

V súčasnosti je supervízia povinná pre:

 • pracovníkov detských domovov a krízových centier (Zákon č.305/2005 z.z., Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele),
 • pracovníkov zariadení sociálnych služieb (Zákon č.448/2008 z.z., Zákon o sociálnych službách).

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

 

Posúdenie psychickej spôsobilosti sa zabezpečuje v prípadoch:

 • Žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu
 • Držiteľa zbrojného preukazu

 

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti je potrebné priniesť:

 • doklad totožnosti
 • zbrojný preukaz, ak ste držiteľom
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára (nie starší ako dva mesiace)
 • okuliare (v prípade potreby)

 

Pri psychologickom vyšetrení očakávajte:

 • administráciu – vyplnenie čestného vyhlásenia a anamnestického dotazníka
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných diagnostických metód, pričom v centre záujmu je identifikovanie rizikových faktorov v profile osobnosti a kontraindikácie podľa Prílohy č.4 Vyhl. 229/2011
 • analýzu osobnej, rodinnej, sociálnej a zdravotnej anamnézy (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, poruchy a ochorenia)
 • vyhodnotenie výsledkov s dôrazom na zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti
 • záverečný rozhovor a vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti