Ponuka služieb

Ambulancia klinickej psychológie

Klinicko-psychologická diagnostika

 

V rámci klinicko-psychologickej diagnostiky poskytujem:

 • Vyšetrenie úrovne intelektových schopností.
 • Vyšetrenie úrovne jednotlivých kognitívnych funkcií.
 • Vyšetrenie štruktúry osobnosti klienta, úrovne jeho obranných mechanizmov, testovanie reality, emočnej inteligencie. Diagnostikovanie porúch osobnosti.
 • Vyšetrene interpersonálnych (vzťahových) charakteristík.
 • Vyšetrenie predpokladov človeka vyrovnať sa so záťažou, emočným a psychickým stresom.
 • Vyšetrenie profesijných charakteristík osobnosti (pracovné zameranie, pracovné správanie, sociálne kompetencie, psychická konštitúcia) a vyšetrenie miery pracovnej motivácie a záujmov.

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane

 

Vyšetrenie realizujem v intenciách zákona 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a podľa vyhlášky 105/2012 Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 229/2011 Ministerstva zdravotníctva o postupe pri posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho a psychologického posudku.

 

Posúdenie psychickej spôsobilosti zabezpečujm v prípadoch:

 • Žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu
 • Držiteľa zbrojného preukazu.

 

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti si prineste:

 • doklad totožnosti
 • zbrojný preukaz, ak ste jeho držiteľom
 • čestné vyhlásenie žiadateľa resp. držiteľa zbrojného preukazu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva (Príloha č.5 Vyhl. 229/2011)
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie od všeobecného lekára (nie starší ako dva mesiace)
 • okuliare (v prípade potreby).

 

Pri psychologickom vyšetrení očakávajte:

 • administráciu – vyplnenie čestného vyhlásenia a anamnestického dotazníka
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných diagnostických metód, pričom v centre záujmu je identifikovanie rizikových faktorov v profile osobnosti a kontraindikácie podľa Prílohy č.4 Vyhl. 229/2011
 • analýzu osobnej, rodinnej, sociálnej a zdravotnej anamnézy (s prihliadnutím na priestupky, trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, poruchy a ochorenia)
 • vyhodnotenie výsledkov s dôrazom na zistenie resp. vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti
 • záverečný rozhovor a vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti.

Psychoterapia a poradenstvo

 

Ako absolventka výcviku v nedirektívnej psychoterapii (Český institut PCA, Brno, 1996-2000, 2010, 2011-2013) pracujem v intenciách prístupu zameraného na človeka. Prístup ponúka vzťahový dialóg, ktorý umožní klientovi skúmať a spoznávať jeho individuálny vnútorný svet, prežívať a nanovo transformovať vlastné zraňujúce a škodlivé skúsenosti v bezpečnom prostredí. Pomáha jednotlivcovi prebudovať predstavu o sebe a optimalizovať jeho psychickú adaptáciu. Spôsob práce umožňuje klientovi zmenu, ktorá vedie ku korekcii jeho emócií, správania a myslenia. Súčasne podporuje osvojenie si účinnejších a efektívnejších spôsobov ako zvládať vzťahy a kontakty s druhými.

 

Psychoterapiu možno indikovať ako:

 • Individuálne poradenstvo a psychoterapiu
 • Párové poradenstvo a psychoterapiu
 • Rodinné poradenstvo a psychoterapiu

 

 • Priebeh: spolupráca s klientom prebieha formou konzultácií v dĺžke od 55 do 90 minút. Zvolená frekvencia je jeden x do týždňa, alebo jeden x za štrnásť dní. Rozpätie medzi stretnutiami dlhšie než štrnásť dní negatívne ovplyvňuje terapeutický proces.
 • Dĺžka: optimálne je absolvovať šesť stretnutí, pričom na prvom stretnutí formulujem s klientom kontrakt sedení. Siedme stretnutie je rekapitulačné, jeho cieľom je zhodnotiť efektivitu stretnutí a ďalšiu spoluprácu. Poradenstvo a psychoterapia nepredstavuje jednorazovú záležitosť, prvé zmeny sa dosahujú postupne.
 • Ukončenie: klient môže spoluprácu kedykoľvek ukončiť.
 • Etický kódex: jednou z hlavných povinností je rešpektovanie dôvernosti informácií získaných od klienta v priebehu stretnutí a zodpovednosť za bezpečný priebeh spolupráce. Vlastnú prácu ošetrujem supervíziou.

Supervízia

 

Supervízia je formou poradenstva v kontexte organizácie, ktorá umožňuje jednotlivcom, tímom alebo skupinám analyzovať vlastnú profesionálnu prácu. Úlohou supervízie je rozvinúť odborné kompetencie supervidovaného, rozvíjať jeho úsudok a kompetencie najmä vo vzťahu k jeho profesionálnej role. Supervízia napĺňa etickú dimenziu, ktorou je opatrenie proti zneužívaniu klienta. Prostredníctvom supervízie ponúkam supervidovanému možnosť zaoberať sa konkrétnymi otázkami bežného ako aj náročného pracovného dňa. Proces supervízie ho podporuje k vytvoreniu odstupu, ujasneniu si očakávaní, k pochopeniu svojich silných a slabých stránok v dôsledku čoho dochádza k optimálnemu a profesionálnemu výkonu pracovnej role, ktorú vykonáva.

 

V súčasnosti je supervízia povinná pre:

 • pracovníkov detských domovov a krízových centier (Zákon č.305/2005 z.z., Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele),
 • pracovníkov zariadení sociálnych služieb (Zákon č.448/2008 z.z., Zákon o sociálnych službách).

 

Supervíziu možno indikovať ako:

 • Individuálnu supervíziu
 • Skupinovú (tímovú) supervíziu

Rozvoj ľudí

 

Subjektívna manažérska skúsenosť a súčasne  poznanie psychologických zákonitostí týkajúcich sa ľudí a vzťahov mi umožňujú zmysluplné prepojenie praxe a teórie pre efektívnu prácu v rozvoji manažérov ako aj zamestnancov v organizáciách akéhokoľvek charakteru. Zameriavam sa na rozvoj sociálnej obratnosti s cieľom podporiť klientov v tom, ako bezbolestne komunikovať s druhými ľuďmi bez ohľadu na ich úroveň komunikačných kompetencií a ako zvládať medziľudské interakcie úspešne a uspokojivo pre všetky zúčastnené strany. K rastu jednotlivcov a zamestnancov smerujeme prostredníctvom troch oblastí:

 

Nácvik sociálnych kompetencií

Z možných rozvojových aktivít ponúkame:

 • Nácvik asertívneho správania
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Osvojenie si kongruencie ako schopnosti presadiť sa bez agresivity
 • Rozvoj prezentačných zručností
 • Uplatnenie nenásilnej komunikácie v situáciách záťaže a iné.

 

Rozvoj tímov v organizácii

Z možných rozvojových programov ponúkame:

 • Ako prideliť zamestnancovi zodpovednosť
 • Zvládanie stresu a záťaže
 • Manažovanie efektívnych pracovných vzťahov
 • Kongruentné delegovanie
 • Nováčik v organizácii
 • Lektorské kvality
 • Ako pracovať s emóciami a hnevom
 • Vedenie náročných rozhovorov
 • Ako si vybudovať autoritu a dosiahnuť rešpekt
 • Riadenie a udržanie zmeny
 • Ako získať zamestnancov na vlastnú stranu a iné.

 

Encounterová skupina

je vhodná pre tímy a skupiny v minimálnom počte sedem účastníkov. Zameriava na osobnostný rast a rozvoj jednotlivcov a súčasne zdokonalenie interpersonálnej komunikácie a vzťahov prostredníctvom zážitkového procesu v skupine. V skupine vzniká priestor, v ktorom môžu účastníci riskovať a vyskúšať si v bezpečnom prostredí nový spôsob správania sa v medziľudských vzťahoch.